O spółce
Dane Spółki

Budimex Kolejnictwo Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000385656, NIP: 527-26-53-629, REGON: 142904036, Kapitał Zakładowy: 86.000.000 zł wpłacony w całości.

 

Kontakt:

Adres siedziby Budimex Kolejnictwo S.A.:

Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

Telefon:

(22) 623-60-00

E-mail:

kolejnictwo@budimex.pl

 

 

Adres Bazy Sprzętu Kolejowego
Budimex Kolejnictwo S.A.:

Przejazdowa 24

05-800 Pruszków

Telefon:

(22) 790-85-60

E-mail:

kolejnictwo@budimex.pl